1. Η παρούσα ενέργεια διοργανώνεται από τη Staroil («Διοργανωτής»).
  2. Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα προωθητική ενέργεια έχουν όλοι όσοι διαμένουν στην Κύπρο και είναι άνω των 13 ετών («Δικαιούμενοι Συμ¬με¬τοχής»). Εξαιρούνται οι υπάλληλοι του Διοργανωτή, καθώς και οι παρέχο¬ντες υπη¬ρ嬬σίες ή συνδεόμενοι επαγγελματικά με την παρούσα ενέργεια.
  3. Για να αποκτήσει δικαίωμα συμμετοχής ο Δικαι¬ού¬μενος Συμμε¬τοχής θα πρέπει να συμπληρώσει όλα τα ζητούμενα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, e-mail και τηλέφωνο).
  4. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στην προωθητική ενέργεια όσες φορές θέλει για να βελτιώσει την κατάταξή του, αλλά μπορεί να κερδίσει μόνο μια φορά.
  5. Οι 15 πρώτοι συμμετέχοντες στην κατάταξη, θα κερδίσουν δωρεάν καύσιμα κίνησης από την Staroil. Οι πρώτοι 5 στη κατάταξη θα κερδίσουν δωροκουπόνια για καύσιμα κίνησης αξίας 50 ευρώ ενώ οι συμμετέχοντες που θα είναι μεταξύ των θέσεων 6 και 15 θα κερδίσουν δωροκουπόνια για καύσιμα κίνησης αξίας 30 ευρώ.
  6. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τους Όρους της παρού¬σης προωθητικής ενέργειας ή να μετα¬θέ¬σει την ημερομηνία διεξαγωγής της. Οποιεσδήποτε τυχόν τροποποιήσεις θα ανακοινωθούν στο facebook.com/StaroilCyprus . Επίσης, o Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την παρούσα προωθητική ενέργεια.
  7. Ο Διοργανωτής δικαιούται να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία των Δικαι¬ού¬μενων Συμμε¬τοχής προκειμένου να ενημερώνει τους συμμετέχοντες για τα νέα και τις εκδηλώσεις της Staroil, εφόσον υπάρχει η σχετική συναίνεσή τους.
  8. Ο Διοργανωτής δεσμεύεται να μην κοινοποιήσει τα προσωπικά αυτά δεδομένα σε κανένα τρίτο φορέα.
  9. Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει και συνεπά¬γεται με την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παραπάνω όρων.
  10. Οι πληροφορίες για την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες, διευκρινίσεις ή απορίες, οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνούν με τον Διοργανωτή στο τηλέφωνο 22575004