Στρατηγικό πλάνο για τη σταδιακή μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από τη δραστηριότητα των θυγατρικών του εταιρειών με τη χρήση Πράσινης Ενέργειας και τη μείωση του ανθρακικού τους αποτυπώματος έθεσε σε εφαρμογή ο Όμιλος PETA Holdings, συνάπτοντας συμφωνία για την αγορά ηλεκτρικού ρεύματος παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) που θα καλύψουν τις ανάγκες της PETA PLASTICS, και στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε ακόμη δύο πρατήρια της STAROIL.

Οι εταιρείες του Ομίλου PETA Holdings, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής τους Ευθύνης, σχεδιάζουν τη λειτουργία και την ανάπτυξη της δραστηριότητάς τους με περιβαλλοντική ευθύνη και εφαρμόζουν πρακτικές με στόχο την εξοικονόμηση πόρων.

Μάλιστα, η STAROIL από το 2018, εφαρμόζει το πρόγραμμα «Staroil Goes Green», που περιλαμβάνει ενέργειες και δράσεις για τη μείωση της ρύπανσης και την προστασία του περιβάλλοντος. Βάσει του πλάνου της εταιρείας που βρίσκεται σε εξέλιξη, μακροπρόθεσμος στόχος είναι όπως όλα τα πρατήρια να λειτουργούν συστήματα ηλεκτροδότησης μέσω φωτοβολταϊκών.

Η αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος της STAROIL, κα. Λίλιαν Πέτρου, ανέφερε «Η περιβαλλοντική συνείδηση, αποτελεί μια από τις βασικές αξίες και προτεραιότητες για τις εταιρείες μας. Μέσω του προγράμματος ‘Staroil Goes Green’, πέραν της εισφοράς μας για την ενίσχυσης του οικοσυστήματος, επιδιώκουμε να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό καθώς και να ενθαρρύνουμε και άλλες εταιρείες να υιοθετήσουν τέτοιου είδους πρωτοβουλίες και περιβαλλοντικές δράσεις, για την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και στη δημιουργία βιώσιμων εγκαταστάσεων και πόλεων.»